1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου «www.ypanema.gr» (η «Ιστοσελίδα») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μη κάνουν χρήση, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται. Αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης αποτελεί και η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αμφότερα δε, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την λοιπή ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση στην ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν, να ενεργούν σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και να μην βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζουν, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα καθίστανται υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους συνεταίρους ή τους παρόχους αδειών.

Η ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές κι εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου. Αν οι χρήστες έχουν οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, μπορούν να μας αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ypanema.gr

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ιστοσελίδα ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας, Λίμνη Βουλιαγμένης Ηραίου, ΤΚ 20300, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999405833, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, εικονιδίων, φωτογραφιών, σχεδίων, βίντεο, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού, καθώς και συνδυασμών αυτών (το «Περιεχόμενο») αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεταίρων ή των παρόχων αδειών και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εκτός κι εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα ονόματα φίρμας, προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών της ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Οι χρήστες δεν δύναται να διανέμουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνουν χρήση ή να αναπαράγουν οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας της ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ή να κάνουν χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή που ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο ή τα Σήματα, ούτε και οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μας οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας. Επίσης, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής τους και χρήσης της Ιστοσελίδας μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς Χρηστών στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα μας ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους χρήστες ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης.
Παρέχουμε στους χρήστες την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα:
(α) Να πλαισιώσουν ή χρησιμοποιήσουν τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσουν την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής,
(β) Να τροποποιήσουν ή κατεβάσουν (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή ό,τι είναι απαραίτητο για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας),
(γ) Να κάνουν οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης,
(δ) Να δημιουργήσουν οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,
(ε) Να κάνουν χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυφού κειμένου» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνουν άλλη χρήση των σημάτων,
(στ) Να κάνουν χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας.
Επίσης, παρέχουμε στους χρήστες την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα:
(α) Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει,
(β) Δεν συνεπάγεται επικύρωση εκ μέρους μας της εν λόγω ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της,
(γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση,
(δ) Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες,
(ε) Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις,
(στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος, και
(ζ) Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής.
Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από τους χρήστες την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά δε τη λήψη του σχετικού αιτήματος, οι χρήστες οφείλουν αμέσως να αφαιρέσουν τον εν λόγω σύνδεσμο.
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη μας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη με αφορμή αυτή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.
Κατά την περιγραφή των παροχών και των υπηρεσιών μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

Η ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για την Ιστοσελίδα μας, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων οι χρήστες λαμβάνουν το περιεχόμενό της.

6. “ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η Ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από την Πολιτική μας περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (link), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της συγκεκριμένης σύμβασης χρήσης της Ιστοσελίδας, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων της παρούσης σύμβασης χρήσης. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφοράς που τυχόν προκύψει εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: ……Φεβρουάριος 2021