ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΑΝΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη λίμνη Βουλιαγμένης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999405833, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (εφεξής: «ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε.») είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε από εσάς για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά και από τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΥΠΑΝΕΜΑ AE» και «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Μ.Α.Ε.».
Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ως φυσικά πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Περαιτέρω ο Διαδικτυακός Τόπος «www.ypanema.gr», εφεξής η «Ιστοσελίδα», ενδέχεται να συλλέξει αυτόματα προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν και τελεί υπό τη διαχείριση της «ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε.».
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η «ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε.» λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των πελατών της και του προσωπικού της και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα με απόλυτο σεβασμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και την λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, για να ενημερωθείτε τόσο για τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τον σκοπό επεξεργασίας, τη χρήση τους, όσο και για τα δικαιώματά σας.
Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του «ΓΚΠΔ». Εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε να απευθύνετε ερώτημα στη διεύθυνση: dpo@ypanema.gr.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησής μας («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@ypanema.gr.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στο http://www.ypanema.gr
2.- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
α./ Για τους πελάτες μας
Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με σας και μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από σας αυτοπροσώπως, ήτοι με απευθείας επικοινωνία (εκ του σύνεγγυς ή τηλεφωνικής) ή μέσω απλού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας http://www.ypanema.gr ψηφιακά.
Ειδικότερα:
– Επεξεργαζόμαστε τα δικά σας στοιχεία, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας/επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.), αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και στοιχεία τυχόν άλλου φυσικού προσώπου επικοινωνίας, κ.α.
– Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επίσης όταν εγγράφεστε οι ίδιοι στις διάφορες εκδηλώσεις μας, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους συμμετοχής που κοινοποιούνται μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαθέτουμε ή/και μέσω της/των Ιστοσελίδας/ων μας: ………………………
– Κάνουμε λήψη φωτογραφιών/βίντεο από τις δράσεις μας και τα αθλητικά/πολιτιστικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεών μας ή εκτός, είτε τα διοργανώνουμε αποκλειστικά εμείς, είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς. Ενδέχεται να γίνεται ανάρτηση των φωτογραφιών και βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις Ιστοσελίδες μας, για λόγους διαφημιστικής προβολής της επιχείρησής μας και των δραστηριοτήτων μας. Για τη λήψη και επεξεργασία αυτών για τους παραπάνω σκοπούς λαμβάνουμε τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.
– Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), εφόσον κάνετε εγγραφή για την ενημέρωσή σας ή συμπληρώνετε οικειοθελώς διαδικτυακά τη φόρμα κράτησης στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καταχωρηθεί η εγγραφή σας, το αίτημά σας, αλλά και για να σας ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, υπηρεσίες μας, εκπτωτική πολιτική, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, προσφορές μας κι εφόσον επιθυμείτε και για τις δράσεις όλων των επιχειρήσεων του Ομίλου μας (Sportcamp / Ypanema).
β./ Για τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στην επιχείρησή μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναγράφονται αναλυτικά στα έντυπά μας:
– Aίτηση για εργασία στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Μ.Α.Ε.» και «ΥΠΑΝΕΜΑ AE» (κάνε κλικ εδώ), την οποία υπογράφετε και μας προσκομίζετε οικειοθελώς. Ενδεικτικά επεξεργαζόμαστε το επώνυμό σας, το όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, γραμματικές γνώσεις/στοιχεία εκπαίδευσης, ομιλούμενες γλώσσες, τυχόν προϋπηρεσία και όσα άλλα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, καθώς και την επιλογή θέσης εργασίας σε μία από τις δύο ως άνω εταιρείες του Ομίλου μας.
Με την οικειοθελή από πλευρά σας υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος δίνετε τη συγκατάθεσή σας στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE» και «YPANEMA A.E.» ως υπεύθυνες επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτά, με σκοπό την πιθανή πρόσληψή σας είτε στην εταιρεία «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ AE», είτε στην «YPANEMA A.E.», ανάλογα με τη δική σας επιθυμία. Η συγκατάθεσή σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποτεδήποτε. Οι ως άνω εταιρείες -εφόσον δεν γίνει πρόσληψη- θα τηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα (βιογραφικό σημείωμα) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σεβόμενες απολύτως την ιδιωτικότητά σας. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, ούτε διαβιβάζονται εκτός ΕΕ. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε εξωτερικό συνεργάτη μας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αιτήσεώς σας, ο οποίος θα έχει δεσμευθεί για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων σας με έγγραφη μεταξύ μας συμφωνία, κατά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της κείμενης νομοθεσίας.
γ./ Για το προσωπικό μας επεξεργαζόμαστε ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φωτογραφίες, βιογραφικό σημείωμα, κλπ., σύμφωνα με την διαδικασία που γνωστοποιείτε νομίμως στους εργαζομένους μας, είτε κατά τον χρόνο πρόσληψης αυτών, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην επιχείρησή μας, τηρουμένης της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, της εσωτερικής πολιτικής της επιχείρησής μας και της μεταξύ μας σύμβασης εργασίας.

δ./ Εκτός των ανωτέρω υπό στοιχ. 2α΄, β΄ και γ΄, επεξεργαζόμαστε την αλληλογραφία που ανταλλάσσετε μαζί μας ή απευθύνετε σε μας μέσω επιστολών, email και κοινωνικών δικτύων.
– Επεξεργαζόμαστε επίσης την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης του υπολογιστή ή της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, Bluetooth, καθώς και της διεύθυνσης IP, που προέρχονται από τους χρήστες, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δυνατότητες βάσει τοποθεσίας και ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.
3.- ΣΚΟΠΟΙ / ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργαζόμαστε σε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο τα παραπάνω στοιχεία:
Α) Για τους πελάτες μας:
α./ Τα παραπάνω υποχρεωτικά στοιχεία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη λειτουργία επιχειρήσεων, την φορολόγηση / έκδοση τιμολογίων, κλπ..
β./ Τα παραπάνω υποχρεωτικά στοιχεία των πελατών μας συλλέγουμε και στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας συνεργασίας/συναφθείσης σύμβασης και της μεταξύ μας επικοινωνίας για την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμφωνηθέντων, καθώς και για την απόδειξη των συμφωνηθέντων.
γ./ Στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών στο πλαίσιο οικονομικής συναλλαγής μεταφέρονται αυτόματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον και προστατεύονται από την αντίστοιχη τράπεζα.
δ./ Τα στοιχεία επικοινωνίας σας/email/αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, για να σας ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, υπηρεσίες μας, εκπτωτική πολιτική, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, προσφορές μας κι εφόσον επιθυμείτε για τις δράσεις όλων των επιχειρήσεων του Ομίλου μας (Sportcamp / Ypanema), βάσει ρητής συγκατάθεσής σας.
ε./ Φωτογραφίες και βίντεο με ενδεχόμενη δημοσίευση στα ΜΜΕ, ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις Ιστοσελίδες της Εταιρείας ή/και του Ομίλου, για λόγους διαφημιστικής προβολής της επιχείρησής μας και των δράσεών μας, βάσει ρητής συγκατάθεσής σας.
Β) Για τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στις επιχειρήσεις του Ομίλου μας:
Όλα τα παραπάνω στοιχεία σας κατόπιν αιτήσεώς σας και με τη ρητή συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσόντων σας για την πιθανή σύναψη μεταξύ μας σύμβασης εργασίας.
Γ) Για τους εργαζομένους στην επιχείρησή μας:
Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και βάσει της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης εργασίας.
4.- ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
α./ Η Ιστοσελίδα μας σας ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, που αφορούν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής μας «YPANEMA Seaside Food & Drink», τα προγράμματα και γεγονότα που διοργανώνουμε, καθώς και τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, κλπ. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:
-η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
-ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
-οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
-η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
-βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
-πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).
β./ Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας https://www.ypanema.gr/ επιθυμεί μέσω αυτής να εκφράσει το ενδιαφέρον του για τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας ή να εγγραφεί στην λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται, κατόπιν συγκατάθεσής σας, τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:
-ονοματεπώνυμο
-email
-τηλέφωνο
γ./ Εκτός του Δικτυακού Τόπου, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες:
-μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων
-μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των καναλιών εμπορικών σημάτων (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram).
δ./ Για την στατιστική ανάλυση:
Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.
ε./ Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
5.- ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα, προκειμένου να εξακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό, με σχετική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@ypanema.gr
6.- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Μέσω του ιστότοπού μας ή πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών. Όταν είστε εγγεγραμμένος με τον λογαριασμό σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου τους, προκειμένου να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστότοπού μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στον ιστότοπό μας συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook και το Instagram.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και, πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα γι’ αυτές τις πρακτικές.
7.- COOKIES
Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγησή του σε αυτήν, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.
α./ Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;
Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.
Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις διάφορες υπηρεσίες μας, η επιχείρηση μας και οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν δεδομένα κίνησης, τη διεύθυνση IP, το λογισμικό της συσκευής σας, το είδος του διακομιστή που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (όπως για παράδειγμα την ημέρα και ώρα της σύνδεσης και της αποσύνδεσης) που δημιουργούνται κατά τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας.
Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
β./ Ποια cookies χρησιμοποιούμε;
Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:
β.1 Απολύτως απαραίτητα και Cookies Λειτουργικότητας:
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου.
Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν μία πιο βελτιωμένη και προσωποποιημένη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας και για να θυμούνται επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, την επιλογή γλώσσας, κ.α..
β.2. Cookies Επιδόσεων
Google analytics:
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
Search Console
Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την ορθή λειτουργία και την τυχόν ύπαρξη λαθών στο Διαδικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα εάν κάποιος χρήστης αναζητά μία παλαιότερη έκδοση αυτού ή εάν έχει γίνει παραβίαση κάποιων αρχείων.
β.3. Cookies εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να δείχνουν διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.
Αυτά τα cookies, παρέχονται από τους παρόχους περιεχομένου ή/και διαφημίσεων, μπορεί να συνδυάζουν πληροφορίες που συλλέγουν από την ιστοσελίδα μας με άλλες που έχουν ανεξάρτητα συλλέξει από άλλα δίκτυα ή ιστοσελίδες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον φυλλομετρητή σας.
Εάν επιλέξετε να αφαιρέσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, θα συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις, αλλά αυτές μπορεί να μην είναι πλέον σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.
γ./ Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;
Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie, παρόλα αυτά όμως μερικές λειτουργίες ή υπηρεσίες του ιστοτόπου μπορεί να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies.
Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AllAboutCookies.org. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στη δική μας ιστοσελίδα.
8.- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η οικεία νομοθεσία (φορολογική/ ασφαλιστική / εργατική, περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ), καθώς και ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψιν την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα. Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψιν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προς εκπλήρωση νομικών μας υποχρεώσεων ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες / έλεγχο και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων. Αν δεν υπάρχει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους τήρησης αρχείου για μεγαλύτερο διάστημα, τα δεδομένα θα διαγράφονται από τα αρχεία μας ή θα καταστρέφονται με ασφάλεια μετά την πάροδο έξι (6) ετών από τη συλλογή τους ή από τη λήξη/λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.
Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για πρόσληψη στην επιχείρησή μας κι εφόσον δεν γίνει πρόσληψη τελικά, προβλέπεται διατήρηση αυτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή της αιτήσεως του υποψηφίου. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εξυπηρέτηση κάποιου αιτήματός σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Όταν η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών και marketing, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας και να αιτηθείτε να μην λαμβάνεται πια ενημέρωση/διαφημιστικά μηνύματά μας.
9.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία των δεδομένων σας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, όπως φύλαξη σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης.
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδος και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.
10.- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα παραπάνω δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά, τα επεξεργάζονται εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι και συνεργάτες μας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους –πλην των αρμοδίων Δημοσίων / Ρυθμιστικών / Εποπτικών Αρχών, Υποχρεωτικώς Μεσαζόντων Φορέων για τυχόν συμμετοχή της επιχείρησής μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ), Ασφαλιστικών Φορέων, ΟΑΕΔ και των συνεργατών μας (όπως ενδεικτικά: λογιστικού γραφείου, ΙΤ, ιατρού, δικηγόρου εφόσον χρειασθεί, παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης της ιστοσελίδας μας) ή/και των Φορέων και Οργανώσεων, με τους οποίους συνδιοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις /δράσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας εξωτερικός συνεργάτης μας προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μας (αποστολή sms/emails). Οι συνεργάτες μας διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων και μας παρέχουν τα σχετικά εχέγγυα για την προστασία και ασφάλειά τους. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτες Χώρες.
11.- ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός ΓΚΠΔ, στα άρθρα 12 έως 22. Πιο συγκεκριμένα δικαιούστε:
– να ενημερώνεστε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και για ποιον σκοπό,
– να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών,
– να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
– να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (Σε αυτήν την περίπτωση θα προβούμε σε διαγραφή μόνον εφόσον δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα δεδομένα σας βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή εφόσον τηρούμε τα δεδομένα σας βάσει συγκατάθεσής σας),
– να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
– να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»),
– να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε την εξαίρεσή σας από την τυχόν αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.
Στις περιπτώσεις, όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε γνώση της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.
Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας είτε μέσω email: dpo@ypanema.gr, είτε ταχυδρομικώς, είτε να υποβάλετε αυτό αυτοπροσώπως στο κατάστημα κατά το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απλά και αποτελεσματικά, μπορείτε να κάνετε χρήση του εντύπου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΚΠΔ (κλικ εδώ).
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους ενημέρωσης για τις δράσεις/υπηρεσίες/προσφορές μας, κλπ, με την απεγγραφή σας από την υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας μας.
Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr .
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειμένου να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα και να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
12.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε. Τέτοιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεστε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών εκ μέρους του επισκέπτη.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: ….